Varan har lagts i kundvagn

Kundvagnen är tom. Lägg varor i kundvagnen om du vill genomföra köpet.

Registerutdrag för Proshop

Registerutdrag för Proshop

Enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10§

Registerhållare

Stala Oy
FO-nummer (organisationsnummer): 1568546-0
Yrittäjänkatu 4
FI-15170 Lahti
FINLAND

Databasens namn

Stala ProShop kundregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter.

Registerhållaren kan använda kundernas personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen till följande ändamål:

•    Hantering av beställningar, underhåll, utveckling och statistik
•    Marknadsföring av varor och tjänster samt hantering av uppgifter kring leveranser
•    Betalningar, betalningsbevakning och inkasso
•    Vård och utveckling av kundrelationen
•    Utveckling av registerhållarens affärsverksamhet och därmed förknippad kundservice

Hanteringen av personuppgifter grundas på punkterna 1, 2, 5, 6 och 7 i 1 momentet, 8 paragrafen i personuppgiftslagen.

Registrets informationsinnehåll

Kunduppgifter:
Kundens för- och efternamn, företag, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter som uppkommer i samband med kundrelationen:
Köphändelser, fakturerings- och betaltrafikuppgifter, användarnamn, lösenord samt avvikande leveransadresser.

Tillåtna datakällor

Information kring köphändelsen samlas in via registerhållarens elektroniska datasystem. Dessutom inhämtas personuppgifter direkt från kunden i samband med köpets genomförande.

Överlämning av data

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående utanför Stala Oy, utom i de fall Stala Oy väljer att anlita en utomstående tjänsteleverantör i syfte att antingen skapa mervärdestjänster, leverera beställningar eller skaffa hjälp i bedömningen av kredit- eller betalningsrelaterade beslut. Information kan också överlämnas till myndigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inga uppgifter överförs till länder utanför EU eller EES.

Principerna för registerskyddet

Uppgifterna i kundregistret samlas i en databas som skyddas med hjälp av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Servrarna är placerade i låsta utrymmen, dit endast den egna personalen eller tjänsteleverantören har tillträde. Endast personer som arbetar för Stala-koncernen eller som auktoriserats av Stala-koncernen och behöver tillgång till informationen för att sköta sina arbetsuppgifter har rätt att använda sig av uppgifterna. Registerdata säkerhetskopieras på ett säkert sätt och kan återställas om behov föreligger.

Den registrerades rättigheter

Kunden har enligt personuppgiftslagen 26 § rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv samt begära att felaktiga uppgifter rättas till. Begäran om kontroll och rättning ska framföras skriftligen och skickas undertecknade till Stala Oy, Yrittäjänkatu 4, FI-15170 Lahti, FINLAND.